Patiënt chemisch besmet? Business as usual!

Uit meldingen aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) blijkt dat de bezorgdheid van hulpverleners in het ziekenhuis, over hun eigen veiligheid bij het behandelen van een chemisch besmette patiënt de laatste jaren toeneemt. Een overschatting van het risico om zelf ziek te worden door secundaire blootstelling kan leiden tot buitenproportionele maatregelen zoals evacuatie van […]

Read more

Als elke seconde telt, welke gegevens missen we nog?

Het landelijke programma Met spoed beschikbaar zorgt voor versnelling in de realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Dit gebeurt onder meer met koploperprojecten, waarin coalities van zorgaanbieders in de acute zorgketen met hun ICT-leveranciers aan de slag om digitale gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts-huisartsenpost-ambulancevoorziening-afdeling SEH’ te realiseren. Tijdens deze sessie vertellen koplopers u over hun ervaringen […]

Read more

Sedatie bij kinderen, hoe organiseren we dit?

Medische zorg is nog al te vaak traumatisch. Moderne medische zorg is tot heel wat in staat! En toch blijkt ze voor kinderen niet altijd zorgzaam te zijn… Onderzoek leert dat veel kinderen ernstige stress ervaren wanneer ze met een naald worden geprikt. Ook bij andere verrichtingen (behandelen van letsels op de SEH, wondzorg na […]

Read more

EEG voor prehospitale triage van patiënten met een herseninfarct (ELECTRA-STROKE)

Opzet en eerste resultaten van de ELECTRA-STROKE studie, waarin de diagnostische accuratesse van electro-encefalografie (EEG) als prehospitaal triage-instrument wordt onderzocht, voor het detecteren van patiënten met herseninfarcten die voor intra-arteriële trombectomie in aanmerking komen.

Read more

Koffie pauze

Read more

Het SPART model, ziekte scripts en systeemdenken: wat hebben die zaken te maken met het nieuwe Landelijk Protocol Ambulancezorg?

Het Landelijk Protocol Ambulancezorg wordt regelmatig vernieuwd op basis van nieuwe medische inzichten of veranderende behoeften van het werkveld. De maatschappij verandert en daarmee het zorglandschap. Dit heeft de laatste decennia ervoor gezorgd dat meer, maar vooral ook andersoortige zorgvragen terecht komen bij ambulancezorgprofessionals. Uit veldraadplegingen blijkt dat ambulancezorgprofessionals dergelijke zorgvragen nu en dan lastig […]

Read more

Forensisch onderzoek op de Spoedeisende Hulp

Read more

De weg kwijt? Patiënt en hulpverlener in de acute psychiatrie

Terwijl psychiatrisch Nederland zich verzet tegen de publieke en politieke opinie dat “verwarde personen” meestal opgevangen zouden moeten worden in de acute psychiatrie, worden er maatregelen genomen die het soms ingewikkeld maken om juiste keuzes te maken rond acute psychiatrische zorg. Er lijkt een groeiende tendens te bestaan dat mensen met steeds meer vormen van […]

Read more

Borrel

Read more

Afsluiting

Met o.a. Stef Bouman en Ruben Verlangen over stress en prestatie, een haat-liefde relatie?! Wat is de invloed van stress op de prestaties die geleverd dienen te worden tijdens de zorg voor een acuut zieke patiënt? Op actieve wijze worden de deelnemers bekend met de invloed van stress en hoe hiermee kan worden omgegaan.

Read more
0